ارائه اصل اسناد در جلسه اول دادرسی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسنادی

که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید .

خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید

در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یک نسخه باشد .

یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .

درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ،

چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ،

و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد

والا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ،

اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد

ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد .

عذر موجه در ارائه اسناد

درصورتی که خوانده یا وکیل او به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button