مطالبه نفقه

رجوع در طلاق توافقی

 

رجوع در طلاق توافقی
رجوع در طلاق توافقی

رجوع در طلاق توافقی

وکیل دادگستری در مشهد

 

رجوع از بذل

در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد؛ لذا در صورتی عدم رجوع از بذل،  دلیلی بر رجوع ازطلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

 

دادنامه:

شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۴۵
تاریخ: ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۴
رای شعبه ۲۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (ف.م.) به طرفیت آقای م.ی.) با وکالت آقای(م.ه) به خواسته اثبات رجوع با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۸۸/ ۸ / ۱۰ از خوانده طلاق توافقی گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم. پس از آن با خوانده صحبت کردم توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترکبرگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابطزناشویی در طی دو سال گذشته داشته ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم.

وکیل دادگستری خوانده نیز به طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ماه بعد ازطلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند میامد واکثر روزها در آنجا می ماند و حتی بعضی از شبها هم در منزل من می خوابید.ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده این که خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحتاین موضوع شهادت داده اند.

تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصا زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهانپ س از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است. ولی باوجود این تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی کنند؛

اثبات رجوع نیاز به وکیل خوب دادگستری دارد که در حوزه خانواده متخصص باشد.

 

لزوم رجوع زن به مهریه

زیرا طلاق واقع شده فی مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی في نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند. بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می بایست مراعات میشده این است که ابتداخواهان می بایست بهمهریه رجوع می کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجادحق رجوع می توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی مابین باطل و شرعا رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار میگردید.

در حالی که در مانحن فیه خواهان صراحتا بیان داشته پس از طلاق خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلا راجع به مهریه صحبت نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه اساسأ خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعا نمی توانسته به خواهان رجوع کندد نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است.

علیهذا نظربه مراتب مذکوره، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم (ف.م.) صادر و اعلام میدارد.

رای شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای( م.ی.) نسبتبه دادنامه شماره ۷۴۶- ۹۱/ ۵ / ۳۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای  تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأي و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأییدمی شود. این رأی قطعی است.

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button