شماره تلفن وکیل در مشهد

پرونده های حقوقی آنچنان که از اسمش پیداست ازحقوق و حق نشات میگیرد و بیشتر بار مالی دارد و در این دعاوی، خواهان خواستار باز پس گرفتن حق خود از وجه یا املاک مورد مناقشه از فرد خوانده میباشد و از پیچیدگی های زیادی برخورد است طوری که کوچکترین اشتباه در مساءل شکلی یا ماهوی فرد را برای همیشه از رساندن به حقوق قانونی خود محروم میکند. گروه وکلای برتر تا احقاق کامل حقوق شما،همراه و پشتیبان شماست.بعضی از دعاوی مهم حقوقی:مطالبات چک و سفته ، امور ملکی ، ثبتی ، شهرداری ، ارث ، وصیت ، تقسیم ترکه ، تابعیت ، ثبت احوال ، شرکت های تجاری و…

Personal Injury

Personal injury law is designed to compensate those who have been injured, physically or psychologically, because of the fault of another person or corporation. Simply stated, if you have been injured as a result of an accident which was not your fault, or not entirely your fault, you may be entitled to sue the responsible party for damages.

A plaintiff in a typical personal injury claim could seek money damages for past and future medical expenses as a result of the injury, past and future lost wages due to being unable to work as a result of the injury, past and future pain and suffering as a result of the injury, past and future loss of normal life as a result of the injury, and mental and emotional distress that might be the result of the injury.

Typical Personal Injury claims include:

Wrongful Death Action
Automobile and Trucking Collisions
Job-Site Construction Injuries
Property Owner’s Liability
Medical Malpractice
Physical Assault
Animal Attacks
If you have been injured as a result of the wrongdoing of another, you could be entitled to money compensation. Contact The Law Offices of T&J. today to set up a free consultation!

Our lawyers practicing in this area include:

[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”Chandanss Sahoo” image=”264″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/chandanss-sahoo/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”James Rozario” image=”265″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/james-rozario/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
[iconbox tag=”h5″ text=”View Profile” title=”Shekhzada Naeem” image=”266″ link=”http://vakilemashhad.ir/member/shekhzada-naeem/”]Tel : 666-888-999
support@linethemes.com[/iconbox]
Call Now Buttonتماس