وکیل تهدید در مشهد

وکیل افترا در مشهد ،

حصول بهترین نتیجه توسط وکیل متخصص کیفری،

مشاوره و وکالت با وکیل خوب در مشهد،

شماره تلفن وکیل در مشهد جهت مطرح کردن موضوع

و دریافت پاسخ کوتاه از وکیل دادگستری در مشهد.

36020253 051

09155003417 

وکیل افترا در مشهد

ماده 697: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد

یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد

یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود

و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است

به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

( وکیل افترا در مشهد )

آرای دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ( شماره: 228 مورخه 30/8/1349)

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری یا سوءنیت،

معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است

که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود؛

بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا قطعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایتی شاکی است

نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شماره: 895/1290 مورخه 10/6/1316 )

قصد افترا و سوءنیت از ارکان تشکیل دهنده بزه افتر است.

 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شماره: 446 مورخه 30/2/1316 )

هرگاه در قهوه خانه بگویند فلان کس یک بغل هندوانه دزدیده است،

این گفتار مشمول افتراء به وسیله نطق در مجامع نیست.

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شماره: 1586 مورخه 9/7/1317)

نسبت به جعل دادن به کسی ضمن دعوی، بدون قصد اضرار، افترا نیست.

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور(شماره: 2039 مجموعه متین )

نسبت دادن جرمی به کسی وقتی قابل تعقیب است که نسبت دهنده با قصد افتراء و سوءنیت

تعقیب جنبه عمومی جرم افترا منطو به شکایت شاکی خصوصی است.

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور(شماره: 2614 مورخه 25/8/1319)

اقتراء قابل گذشت است.

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور(شماره: 2614 مورخه 25/8/1319)

افترا به تظلم ها و شکایت ها وقتی صدق می کند

که از نفس شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی عنه بوده است

و این قضیه باید در دادگاه احراز شود.

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور(شماره: 1283 مورخه 5/9/1326)

توهین و افتراء نسبت به یک اداره توهین و افتراء به اعضای آن اداره اطلاق نمی شود.

نظریات مشورتی

نظریه (شماره: 7/1849 مورخه 26/6.1364)

اگر شاکی در احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساند

به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست،

زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله سوءنیت یا عنصر معنوی است

مفتری لغته و اصطلاحا به کسی اطلاق می گردد

که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد

البته اگر کسی به منظور اضراربه غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

نظریه (شماره: 7/3849 مورخه 26/6/1364)

بر حسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزیرات مصوب 1362 «مواد 697  و 698 و 699 ق.م.ا» اگر شاکی در مقام احقاق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افتراء نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند. به علاوه مفتری لغتا و اصطلاحا به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافا شاکی ومتضرراز ستم شرعا و قانونا، شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است، به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. البته کسی به منظور اضرار به غیر، اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد 140 و 141 قانون تعزیرات بر شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.

نظریه (شماره: 7/5999 مورخه 9/9/1367)

انتشار مطلب مشمل بر افتراء و الفاظ رکیک و توهین آمیز نسبت به افراد به وسیله مطبوعات جرم و قابل مجازات است.

نظریه (شماره: 7/12188 مورخه 27/1/1371)

در جرم افتراء نیز مثل سایر جرائم عمدی از عناصر متشکله جرم سوءنیت یا عنصر معنوی آن است. در اعلام شاکی ستم دیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط توانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند. به علاوه مفتری لغتا و اصطلاحا به کس یا طلاق می شود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هنک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم. البته اگر کسی به عنوان اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

نظریه(شماره: 7/5002 مورخه 1378/8/8)

با توجه به ماده 697 ق.م.ا.، چنانچه مشتکی عنه از بزهی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و در مقام شکایت افترا براید، ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یا رونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افترا لازم و ضروری است.

 نشست های قضایی

مردی علیه زنش شکایت فریب در ازدواج به جهت عدم بکارت مطرح کرده بدون آنکه اعلام کند ، عدم بکارت ناشی از چه بوده است . به لحاظ عدم احراز موضوع شکایت مردود شده است  . حال زن علیه شوهرش به لحاظ این که به او عدم بکارت منتسب کرده شکایت کرده مطرح کرده است حال موضوع منطبق با عنوان مجرمانه افترا است یا طبق ماده 145 قانون مجازات اسلام این مرد قابل تعقیب کیفری است؟

جواب ( نظر کمیسیون): با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از نسبت دادن امری مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نسبت دهنده نتواند جهت آن اسناد را ثابت کند قذف هم طبق ماده 139 همان قانون نسبت دادن زنا و لواط است. فرض سوال مصداق هیچ یک ا زموارد مذکور نیست و منطبق با ماده 145 قانون مذکور است.

سوال : آیا شخصی حقوقی میتواند علیه شخصی دایر بر افترا یا نشر اکاذیب شکایت کند؟

جواب ( کمیسیون): نظر منتسب به اقلیت با مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد و مورد تایید گروه نیز است زیرا شخص حقوقی به نفسه نمی تواند مرتکب جرم  شود مگر آنکه توسط افراد هیات مدیره یا شخص مدیر عامل که مسولیت اداره موسسه یا شرکت حقوقی را بر عهده دارند جرمی واقع شود که شخص یا افراد مباشر، مسئولیت کیفری خواهند داشت و شخص حقوقی چنان که گفته شد با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی نمی تواند مورد اتهام قرارا گیرد وبالطبع نمی تواند به عنوان مفتری ازکسی شکایت کند ولی در خصوص نشر اکاذیب موضوع ماده 698 به تصریح می تواند شاکی باشد.

سوال : با عنایت به واژه ( توهین) ، ( افترا) ، ( هتک حرمت) در فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلانی تعریف هتک حرمت چیست؟

جواب( کمیسیون): توهین و افترا و موضوع فصل پانزده و بیست و هفت قانون مجازات اسلامی هر دو هتک حرمت محسوب شده است  لیکن مصادیق هریک از آنها در قانون متفاوت است. توهین در ماده 608 عبارت از فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است که متوجه حد قذف نباشد ولی افترا مقید در ماده 697 قانون مجازات اسلامی ( نسبت دادن جرم به دیگران بدون اثبات صحت آن ) محسوب شده است.

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button