وکیل جهیزیه در مشهد

 

وکیل جهیزیه در مشهد
وکیل جهیزیه در مشهد

وکیل جهیزیه در مشهد ،  در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از جهیزیه مورد نیاز خود را به خانه شوهر ببرد. وکیل جهیزیه ، تأمین معاش خانواده  و تهیه وسایل زندگی مشترک بر عهده شوهر است؛ در واقع، آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعديل قانون به هر حال اگر جهیزیه از مال دختر نباشد خانواده اش آن را به او تملیک می کنند.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تیم تخصصی مشاوره و وکالت 

 

«آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست حق مالکیت زن باقی می ماند؛ ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می شود و می تواند به طورمتعارف این اموال را استعمال کند.»
از نظر وکیل حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد می تواندجهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. ولی از جهت اخلاقی، زن اموال را به خانواده اختصاص می دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود.

 

وکیل جهیزیه

از نظر وکیل جهیزیه در مشهد، استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است که گذشته از شرایط عمومی باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز دارا باشد.

 

ارکان دعوی  استرداد جهیزیه

برای طرح دعوای حقوقی بایستی ابتدا ارکان آن را ببرسی نماییم. تیم وکیل مشهد آماده ارائه خدمات وکالتی می باشد.

 

مالکیت خواهان

رکن اول دعوای استرداد وجود دلایل و اسناد دال بر مالکیت خواهان دعوا بر اموال مورد ادعای استرداد است. به عبارتی دعوای استرداد نسبت به اموالی پذیرفته میشود که در مالکیت زن باشد در صورت حدوث اختلاف باید به شرح ماده ۹۳ ق. اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد:
«از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادت مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب شود. مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» عمل کرد؛ «بنابراین، در مرحله نخست باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال توجهک ند در محلی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از مدت نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی شمرد و از او دلیل مالکیت خواست.

برعکس هنگامی که زن از خانواده ثروتمندی نیست و دعوا درباره اشیاء گران بهایی است که زن به طور معمول توانایی تهيه آن را ندارد یا از تاریخ وقوع نکاح چنان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدعی به حساب آورد.»  در فرض که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف یاری خواست ماده ۳۵ ق.م. مقررمی دارد: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد و برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می گیرد.» وکیل جهیزیه در مشهد

 

سیاهه جهیزیه

باید مطابق اسناد و مدارک محکمه پسند تحویل و تسلیم اموال بر زوج با آورده شدن این اموال بر زندگی مشترک از طرف زوجه ثابت شود؛ بنابراین، اگر زوجه از شوهر مبنی بر وجود اموال و تسلیم آن رسید داشته باشد که در اصطلاح فقهی به آن سیاهه جهیزیه می گویند.  اگر سیاهه جهیزیه موجود باشد: «به فرض اینکه سیاهه جهاز با امضای شوهر در اختیار زن باشد، باید دادخواستی با خواسته استرداد جهاز تنظیم شود و با استناد به سیاهه با این توضیح که جهاز در خطر حیف و میل و تعویض و جابه جایی است تقدیم دادگاه های صالحه شود.»

از نظر وکیل در مشهد اگر سیاهه جهیزیه موجود نباشد: در چنین شرایطی استرداد جهاز مشکل است اگر زن فاکتورهای معتبر خرید و شهادت شهود و احیانا قبض بارکشی های شهری که ناقل جهاز به نشانی زوج بوده اند را در اختیار داشته باشد می تواند با استناد به این اسناد دعوای خود را مطرح کند یا می تواند با تأمین دلیل از شورای حل اختلاف اموال موجود در خانه را تأمین و لیست نماید تا بر اساس این تأمین، دادخواست به دادگاه  تقدیم نماید.

 

 وجود جهیزیه

همان طور که گفته شد آوردن جهیزیه به زندگی مشترک به مفهوم اباحه تصرف و انتفاع مشترک از این اموال است. بدین ترتیب، يد زوج نسبت به این اموال امانی بوده و تلف جهیزیه جز در صورت تعدی و تفريط زوج، ضمانی بر عهده زوج نخواهد داشت با این تحلیل، زوجه در دعوای استرداد جهیزیه باید وجود و بقای جهیزیه را ثابت کند که در یکی از آراء دیوان عالی کشور هم به آن اشاره شده است: «داشتن قبض رسید جهیزیه ازدواج به تنهایی کافی برای مطالبه نخواهد بود بلکه زوجه باید ثابت کند که جهیزیه در منزل زوج باقی است.» برای حفظ حقوق زوجه به حکم اصل استصحاب، در صورت تردید به تلف و بقاء موجود بودن اموال را فرض و زوج را در صورت ادعای تلف، مدعی دانست و بار ادعا را بر او تحمیل نمود.

در صورت عدم وجود عین اموال برابر ماده ۲ ق.آ.د.م. بدون ورود در ماهیت دعوا دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. برای حصول بهترین نتیجه با یک وکیل خوب مشاوره شود. در پایان لازم به یادآوری است دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای عینی است و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی باشد، باید استرداد آن را درخواست نمود. قیمت آن قبل از تلف موضوع دعوا با خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوا از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشا آن را مانند هر دعوای دیگر الیت نمود و در اینجا زوجه باید ابتدا اركان اختصاصی دعوای استرداد را و پس از آن تلف را ثابت کند و بعد با رعایت شرایط مطالبه . درزمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید؛ مشاوره با وکیل جهیزیه در مشهد

 

تامین خواسته جهیزیه

در زمان اختلاف شدید بین زوجین و تصمیم زوجه به طلاق ، از آنجا که احتمال حیف و میل جهیزیه یا خارج کردن آن از منزل مشترک وجود دارد ، قانون این اجازه را به روجه داده است تاضمن دعوی استرداد جهیزیه یا به ورت جداگانه تقاضای تامین خواسته فوری جهیزیه را بدهد تا جهیزیه از طریق اجرای احکام توقیف و از دسترس زوجه خارج شود. از نظر وکیل طلاق در مشهد اگر قصد جدایی دارد جهیزیه رو خارج نمایید در غیر اینصورت خروج جهیزیه زندگی را متزلزل می نماید.

 

وکیل استرداد جهیزیه 

زوج صرفاً حق انتفاع داشته و یدش امانی می‌باشد، لذا زوجه می‌تواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.

در صورت تلف جهیزیه، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود.

حتی در فرضی که زوجه سیاهه جهیزیه نداشته باشد، دادگاه باید تکلیف جهیزیه را از طریق دیگر همچون شهادت شهود مشخص کند.

خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه شوهر،جرم نیست، چرا که زوجه مالک این اموال می باشد. وکیل در مشهد

 از آنجا که جهیزیه از نظر عرف امکانات و وسایل زندگی مشترک است، طلاجات از مصادیق جهیزیه محسوب نمی‌شود.

اقلام مربوط به کودک که به عنوان سیسمونی اهداء شده است از مصادیق جهیزیه نبوده و قابل استرداد از ناحیه زوجه نیست.

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button