وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد - اعتراض و شکایت از آراء قطعی - وکیل پایه یک دادگستری

پست های مشابه در وکیل مدافع

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

وبلاگ، ,

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

وکیل دیوان عدالت در مشهد ، وکیل پایه یک دیوان عدالت مشهد ، وکیل خوب دیوان عدالت در مشهد 

وکالت تخصصی دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری

05136020253            09155003417

وکیل دیوان عدالت در مشهد ، دیوان عدالت در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنهاديواني بنام ديوان عدالت اداري زيرنظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد .حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند).ديوان عدالت اداري كه از اين پسدر اين قانون ديوان ناميده ميشود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين ميگردد .

صلاحیت دیوان عدالت اداری 

– به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است.

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف : تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

داشتن وکیل دیوان عدالت در مشهد در  پروند های مربوط به دیوان عدالت می تواند کمک بسیار زیادی نماید

عدم صلاحیت

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. وکیل دیوان عدالت در مشهد

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد.

البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور،از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته¬اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

صلاحيت هيأت عمومي

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود. وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد
2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان عدالت صادر شده باشد.
3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان  عداالت صادر شده ‌باشد.

 

رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

رسيدگي در شعب ديوان عدالت ، مستلزم تقديم دادخواست است.

دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود،

نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست،

راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه

و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی

مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور حقوقی ) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان  عدالت قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

شرایط شکلی دادخواست بدوی 

الف- مشخصات شاکی
1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
1. نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
2. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون
پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل دادگستری، در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل دیوان عدالت
ت- موضوع شکایت و خواسته
ث- شرح شکایت
ج- مدارک و دلایل مورد استناد
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

  شرایط شکلی و تنظیم دادخواست از نظر وکیل دیوان عدالت مشهد ، اهمیت خاصی دارد.

 

رسیدگی در شعب تجدیدنظر 

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

 

شرایط شکلی دادخواست تجدیدنظر 

– دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
– الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
– ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
– پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
– ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
– ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
– تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است

به موجب ماده ۴۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.»
بنابر تصریح این ماده قانونی، انجام اقدامات و یا تحقیقات حسب مورد توسط مراجع ذیل صورت می‌پذیرد که عبارتند از:
۱. شعبه رسیدگی‌کننده دیوان
۲. ضابطان قوه قضائیه
۳. مراجع اداری ذیربط
۴. مراجع قضایی مربوطه
از نظر وکیل مشهد شعبه دیوان مکلف به انجام هر نوع تحقیق یا اقدامی نیست مگر آنکه ضرورت اقتضا انجام آن نوع تحقیق و یا اقدام را داشته باشد.
 تشکیل جلسه
همچنین شعب دیوان تکلیفی برای تشکیل جلسه دادرسی ندارند و فقط در صورت ضرورت وقت رسیدگی در نظر می‌گیرند؛ بنابراین دعوت به حضور شاکی یا وکیل و نماینده دستگاه طرف شکایت برای شعبه دیوان به‌صورت مطلق الزامی نیست و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باشد که نیاز به استماع اظهارات طرفین و یا ملاحظه اسناد باشد در این‌صورت، وقت رسیدگی برای احضار طرفین دعوی شامل شاکی و نماینده دستگاه مشتکی‌عنه تعیین خواهد شد.
نمایندگی در دیوان عدالت اداری مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست ولی از آنجا که وکیل دادگستری اشراف بر قوانین دارد بهتر است قبل از اقدام با وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد مشورت نموده و در صورت امکان وکالت نیز اعطاء نمایید تا حقوق شما تضییع نگردد.
تعرض به سند 
حکام مربوط به انکار و تردید و ادعای جعلیت و رسیدگی به صحت و اصالت سند یا اسناد مربوطه که در قانون اخیر الذکر به تفصیل در مورد آن‌ها تعیین تکلیف شده نیز در رسیدگی‌های شعب دیوان بنابرتصریح ماده‌ی ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد اجرا خواهد بود.وکیل دادگستری دیوان عدالت 


0 دیدگاه

آخرین دیدگاه‌ها

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0دیدگاه فرستاده شده است.
تماس