وکیل مطالبه مهریه در مشهد

وکیل مطالبه مهریه در مشهد، وکیل خانواده، وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه است و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می شود و مطابق با قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود و این اختیار را دارد که هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. زوجه مالک مهریه خویش است. و هر زمان که مطالبه نماید زوج مکلف به پرداخت است. ولی غالبأ این روزها با اعسار و تقسیط می توان مهریه زوجه را به صورت اقساطی پرداخت نمود و پرداختن و یا نپرداختن مهریه آن ربطی به طلاق ندارد. نحوه پرداخت مهریه و میزان آن را قاضی تعیین می کند و ممکن است که پیش قسطی نیز در نظر بگیرد .

اگر شوهر بخواهد همسری را که باردار نمیشود طلاق دهد مشروط بر اینکه باردار نشدن از موجبات فسخ نکاح نباشد، باید مهریه را تمام و کمال بپردازد.تفاوتی نمیکند زن توانایی باروری داشته باشد یاخیر…اما اگر زن مهریه را مطالبه نماید با توجه به عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن و تمکن مالی زوج در پرداخت ،همچنین اعسار یا عدم اعسار وی تعیین تکلیف خواهد شد.

انواع مهریه:

 مهرالسنه یا مهر محمدی 

 مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره مشکوک است.

بیشتر بدانید :
وکیل متخصص در مشهد

مهرالمسمی 

عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می گردد و مورد توافق زوجین است و یا مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهرالمثل

 هرگاه در عقد نکاح در زمان عقد مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهریه تعیین نمایند. حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهریه نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل عبارت است از مال که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی زوجه و حال اقران و نزدیکان زوجه جهت مهر تعیین می شود. مهریه که در نکاح معوضه البضع پس از وقوع نزدیکی و قبل از توافق بر مهر معین برحسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. (ماده 1091 قانون مدنی)

مهرالمتعه

هرگاه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کنند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. برخلاف مهرالمثل که به وضع خانوادگی زوجه داشته است در تعیین مهرالمتعه وضعیت مالی زوج را مدنظر قرار می دهند،  به طور خلاصه مهرالمتعه مهری است که در نکاح مفوضه البُضع شوهر به زن مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده می دهد برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مرد از حیث وضعیت مالی مرد مد نظر قرار می گیرد.

بیشتر بدانید :
وکالتنامه وکیل دادگستری

مفوضه البضع

زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد با شرط عدم مهر شده باشد مفوضه النضع نامند.

مفوضه المهر

زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مفوضه المهر گویند.

مهریه عندالمطالبه

مهر عندالمطالبه به این معناست که هر زمان زوجه اراده نموده و آن را از همسرش مطالبه بنماید، مرد موظف است که آن را بطور کامل بپردازد، مگر آنکه بتواند عدم استطاعت و عدم توانایی مالی خود را به اثبات برساند که در اینصورت دادگاه با توجه به توانایی های مالی و درآمد مرد، مهریه را تقسیط می نماید. هنگامی که صداق بصورت عندالمطالبه است، اصل بر این است که مرد توانایی و استطاعت پرداخت آن را دارد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بار اثبات آن نیز بر عهده شوهر است ودر واقع اوست که باید ثابت بنماید توانایی کافی برای پرداخت تمام و یا پرداخت بخش زیادی از مهریه را بصورت یکجا ندارد.

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه به این معناست که پرداخت آن از سوی مرد به همسرش مشروط به داشتن استطاعت و توانایی کافی مالی است و اصل بر این است که مرد توانایی کافی برای پرداخت مهریه بصورت یکجا را ندارد. چنانچه زوجه مهریه خود را مطالبه بنماید همانطور که گفته شد، اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت تمام و یا بخش زیادی از آن را بصورت یکجا ندارد و بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده زوجه است.

بیشتر بدانید :
مطالبه نفقه

 

       وکیل مهریه در مشهد :  09155003417

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

Call Now Buttonتماس