وکیل گواهی عدم امکان سازش – وکیل مشهد

وکیل مشهد، مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی کیفری ملکی

 وکیل طلاق در مشهد

چکیده:
در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/25
شماره رای نهایی: 9109970220201129

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای(س. ب.) فرزند(الف.) با وکالت وکیل دادگستری (م.) و(ن. ب.)به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده، رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجودوکالت زوجه از زوج درطلاق خود را به لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد،

بیشتر بدانید :
اثبات اقرارنامه مهریه

دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقدگواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایرامورمالی زوجه درصورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش می باشد و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می گردد؛نفقه فرزندان در هرحال برعهدۀ پدر می باشد. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس ازقطعیت آن است.این رأی حضوری و ظرف 20روزپس ازابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی دردادگاه تجدید نظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را خلعی نوبت اول ولی بذل مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می نماید، عنوان نموده درصورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در طلاق خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می گردد.
رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

بیشتر بدانید :
ازدواج در زمان علقه زوجیت - وکیل در مشهد

 

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

Call Now Buttonتماس