نامزدي :

توافق زن ومرد براي انعقاد نكاح (يعني وعده ازدواج) ايجاد زوجيت نميكند.

حتي اگر مهر تعيين و پرداخت شده باشد ،طرفين هرگاه بخواهند ميتوانند آن را برهم زنند و اگر ضمن تعهد به ازدواج وجه التزامي نيز براي برهم زدن تعيين كرده باشند اين شرط نامشروع و باطل است وقابل مطالبه نمي باشد

 

 

وکیل مهریه در مشهد 09155003417

Call Now Button