نمونه وکالت نامه مدنی حدود و اختیارات وکیل مدنی : مراجعه به تمام محاکم عمومی حقوقی تجدید نظر کیفری دو ؛ دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور دادسراها ی عمومی و انقلاب و کارکنان دولت و انتظامی قضات یا کانون وکلا و مرکز امور مشاوران مراجع انتظامی کلیه دوایر دولتی قوای سه گانه بانک های…

Call Now Button