آئین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه ای چون آغاز سریع بازجویی( م. 123 قانون آئین دادرسی کیفری)،تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است. در راستای حفظ حقوق متهم ماده…

Call Now Button