وکیل واخواهی در مشهد واخواهی چیست واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر شده، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند. شرایط غیابی بودن رای دادگاه 1. خوانده یا وکیل یا نماینده وی…

Call Now Button