تاریخچه وکالت و اولین وکیل در ایران تاریخچه پیدایش وکیل در ایران به 111 سال قبل برمیگردد (پرونده دختران قوچان) که در سال 1286 اولین دادگاه قانونی پس از  مشروطه در ایران تشکیل شد. و اولین وکیل در ایران پا به عرصه دادگاه گذاشت و از حق و قانون دفاع کرد. در پرونده‌ی دختران قوچان،…

Call Now Button