وکیل نفقه در مشهد: نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با شان زن است.شامل مسکن ، پوشاک ، غذا ، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم در صورتی که زن عادت به خادم داشته باشد. وکیل نفقه در مشهد هزینه های تحصیل از شمول خارج است.هزینه درمان شامل هزینه های متعارف می شود. وکیل…

Call Now Button