رضایت شاکی در سرقت وکیل سرقت در مشهد   سرقت به معنای ربودن مالی است که متعلق به دیگری است. سرقت بر دونوع است ا. سرقت حدی 2. سرقت تعزیری  رضایت شاکی جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که اراده ‌ شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است به طوری که شاکی خصوصی می‌توا‌ند از…

Call Now Button