توقيف ، ضبط و مصادره اموال توقيف اموال عملی حقوقی و موقت است ، لذا اموال توقيف شده پس از برائت خوانده و يا پس از تاديه ديون به خواهان ، ” قابل برگشت” به مالک اوليه اموال می‌باشد.توقیف ، ضبط و مصادره اموال ضبط اموال عملی حقوقی و دائم است ، لذااموال مضبوط در…

Call Now Button