توقیف حقوق کارمند

توقیف حقوق کارمند 1.از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي ‌خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود. در این حالت، مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط…

Call Now Button