جرم مشهود

وکیل خوب در مشهد مشاوره و وکالت تخصصی در دعاوی کیفری تجاری ملک و خانواده در مشهد شماره وکیل جهت مطرح کردن موضوع و اخذ نوبت در مشهد جرم مشهود جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند…

Call Now Button