وکیل ورشکستگی در مشهد ورشکستگی حکمی است مختص اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی که در صورت عجز از پرداخت دیون حال به درخواست خود تاجر، طلبکاران یا اشخاص ذینفع و مدعی العموم صادر می گردد و پس از احراز تاریخ توقف تاجر از دخالت در امور مالی خود قانونا منع خواهد شد. اگرچه…

Call Now Buttonتماس