وکیل حضانت در مشهد، وکیل خوب حضانت در مشهد   حضانت هم حق است هم تکلیف ولی در مواردی می توان راجع به حضانت توافق کرد و از نظر قانون معتبر است ، واینکه می گویند توافق بر حضانت معتبر نیست، صحیح نمی باشد. چگونه می‌توان حضانت فرزند را از همسر پس گرفت؟ طبق قوانین…

Call Now Button