وکیل دیه تصادف - وکیل در مشهد - 09155003417 - وکیل خوب در مشهد

وکیل دیه تصادفات مشهد – 09155003417 – وکیل خوب در مشهد

وکیل دیه تصادفات مشهد – 09155003417 – وکیل خوب در مشهد
وکیل دیه تصادفات مشهد – 09155003417 – وکیل خوب در مشهد
08 اسفند 97

وکیل دیه تصادفات مشهد وکیل خوب در مشهد در تصادفات رانندگی، در صورتی که خسارت ها به خودروها وارد شده باشد پس از حضور افسر راهنمایی رانندگی و تعیین میزان تقصیر طرفین، در صورتی که خودروها بیمه باشند پرداخت خسارت براساس تعهدات بیمه گر انجام می پذیرد. اما درصورتی که حادثه منجربه مصدومیت شخص یا اشخاصی شود، پس از حضور افسر...