وکیل  وصول چک در مشهد – روزانه تعداد زیادی از شهروندان پس از ارائه چک به بانک برای دریافت مبلغ مندرج درآن با این پاسخ از بانک مواجه می شوند که “چک فوق مانده ندارد” قوانین حاکم بر صدور چک در “قانون تجارت” ،”قانون صدور چک” و همچنین “آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی “آمده است….

وکیل چک در مشهد – دعاوی مربوط به چک در مشهد از شایع ترین دعاوی حقوقی است چرا که روزانه شاهد چک های برگشتی بسیاری هستیم و چک دیگر اعتبار سابق را ندارد … تعریف چک : چک ، سندی است که به موجب آن اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر می…

Call Now Button