بهترین وکیل اثبات نسب در مشهد

بهترین وکیل اثبات نسب در مشهد ، نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد. نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه ی جنسی ناشی از شبهه (اشتباه) است. ممکن است هیچگونه رابطه ی جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه ی نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. بنابراین احکام نسب در چهار مبحث مورد بررسی است.

نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است. نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد، چنانکه کسی خود را فرزند مشروع یا پدر و مادر دیگری معرفی کند و این شخص  منکر نسب باشد و کار به دادگاه بکشد. در این صورت مساله اثبات نسب مطرح می شود و کسی که مدعی نسب است باید آن را بادلیل ثابت کند. ممکن است مردی که زنش فرزندی آورده است او را از آن خود نداند و به اصطلاح ب خواهد نفی ولد کند، یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذینفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار نماید و در خواستی برای ابطال شناسنامه ای که حاکی از وجود نسب است به دادگاه بدهد.

بهترین وکیل اثبات نسب

چکیده:
در دعوای اثبات نسب، در صورت فوت فردی که خواهان خود را منتسب به وی می‌داند دعوی می‌بایستی به‌طرفیت وراث اقامه می‌شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من‌جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد.

بیشتر بدانید :
توکیل در وکالت

مستندات مواد 866 قانون مدنی ـ مواد 327 و 328 قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: 1392/03/12 شماره رای نهایی: 9209970906800323

خلاصه جریان پرونده
خانم ر.ق. به وکالت از آقای وکیل دادگستری ح.خ. در تاریخ 24/10/1388 دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان صومعه‌سرا تسلیم دادگاه نموده است توضیح داده که موکل فرزند ک.ش. می‌باشد ولی در شناسنامه وی نام‌خانوادگی مادرش (خ.ن.) قید شده است چون در زمان صدور شناسنامه مادرش مراجعه می‌کند و اداره ثبت احوال طبق ماده 19 قانون ثبت به نام‌خانوادگی مادر شناسنامه صادر می‌کند و نهایتاً تقاضای اثبات نسب موکل خود را نسبت به ک.ش. به‌عنوان پدر نموده است و نیز تقاضای تغییر نام‌خانوادگی از خ. به ش. را نموده است و جهت اثبات ادعای مذکور به استشهادیه منضم به دادخواست استناد نموده است اداره ثبت احوال صومعه‌سرا با تقدیم لایحه جوابیه دلایل خواهان را کافی ندانسته و تقاضای اقدام قانونی را نموده است دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله ازجمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حاضرین و تحقیق از شهود دادنامه شماره 1154/88 ـ 9/12/1388 را صادر می‌کند این رأی از شعبه اول دادگاه عمومی صومعه‌سرا صادر شده است در این رأی ضمن احراز نسب خواهان به آقای ک.ش.ل. حکم به اصلاح نام‌خانوادگی مشارالیه از خ. به ش. صادر نموده است .

اداره ثبت احوال با نماینده حقوقی خود نسبت به این رأی تجدیدنظر‌خواهی می‌کند در لایحه منضم به دادخواست ادعا شده که دعوی مطروحه فاقد دلیل قانونی و تقاضای نقض رأی به شرح مندرج در لایحه نموده است که پس از اقدامات معموله رأی شماره 116/89 مورخ 22/3/1389 از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر شده است در این رأی استدلال شده که دعوی باید به‌طرفیت وراث آقای ک.ش. اقامه می‌شد و اداره ثبت احوال را ذی‌نفع در دعوی ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه قرار رد دعوی را صادر نموده است خانم ر.ق. به وکالت از خواهان نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در آن تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است اداره ثبت احوال با تقدیم لایحه جوابیه و به شرح مطالب مندرج در آن تقاضای تأیید رأی صادره را نموده است پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

بیشتر بدانید :
رابطه نامشروع زن شوهردار - وکیل جرم رابطه نامشروع در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل اثبات نسب در مشهد

رای دیوان
اجمال مورد معنونه این است که فرجام‌خواه توسط وکیل خود دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خوانده تسلیم دادگاه نموده است و در آن تقاضای اثبات نسب خود را نسبت به مرحوم ک.ش. نموده است و نیز تقاضای تغییر نام‌خانوادگی خود را از خ. به ش. نموده است توضیح داده که پدر وی مرحوم ک.ش. بوده است و چون مادرم در اجرای ماده 19 قانون ثبت احوال تقاضای شناسنامه می‌نماید نام‌خانوادگی مادرم در شناسنامه صادره درج می‌شود که بدواً برابر دادنامه شماره 1154/88 مورخ 9/12/1388 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صومعه‌سرا ضمن احراز نسب خواهان به آقای ک.ش. حکم به درج نام‌خانوادگی شایسته در شناسنامه خواهان صادر می‌شود اداره ثبت احوال صومعه‌سرا نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی می‌نماید که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر می‌شود در این رأی استدلال شده که باید وراث مرحوم ک.ش. طرف دعوی قرار می‌گرفت و با نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است خواهان بدوی توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است.
هیأت شعبه ـ اولاً در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در خصوص دعوی اثبات نسب همان‌طور که دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی استدلال نموده دعوی می‌بایستی به‌طرفیت وراث فردی که خواهان خود را منتسب به وی می‌داند اقامه می‌شد و بر فرض نبودن وارث با توجه به قوانین موضوعه من‌جمله مواد 866 قانون مدنی و 327 و 328 قانون امور حسبی حاکم (دادستان) باید طرف دعوی قرار گیرد لذا مستنداً به مواد 370 و 84 (بند 4) و 89 قانون آیین دادرسی مدین بارد دعوی فرجامی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ثانیاً در خصوص فرجام‌خواهی نسبت به رأی مذکور در قسمت تغییر نام‌خانوادگی با توجه به اینکه اصل بر غیرقابل فرجام‌خواهی بودن آراء است مگر اینکه قانون‌گذار منصوصاً آن را قابل فرجام‌خواهی اعلام نماید و نظر به مواد 367 و 368 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی مورد مذکور قابلیت فرجام‌خواهی را نداشته و قرار رد دعوی فرجامی صادر می‌شود و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.
دادنامه شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

بیشتر بدانید :
قابلیت برگشت ملک انتقال داده شده

در صورت تصمیم اثبات نسب در شهر مشهد ، مشاوره با وکیل خانواده در مشهد قبل از اقدام توصیه می شود و بهتر هست که دعوی اثبات نسب خود را به وکیل بسپارید.

وکیل اثبات نسب در مشهد 09155003417

 

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد ، انتخاب یک وکیل خوب دادگستری در انجام یک پرونده بسیار موثر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس