بهترین وکیل نفقه در مشهد – 09155003417 – وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بهترین وکیل نفقه در مشهد

 

بهترین وکیل نفقه در مشهد
بهترین وکیل نفقه در مشهد

 

 

بهترین وکیل نفقه در مشهد

وکیل امور خانواده در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری آقا و خانم  

مشاوره و وکالت تخصصی دعاوی خانواده

05136020253  09155003417

 

 بهترین وکیل نفقه در مشهد

 

 منظور از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می‌کند هم نفقه جاری است و هم نفقه معوقه چرا که معوقه شدن نفقه نیز مستلزم ترک نفقه روزانه است.

 

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/08/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970908200204

 رای دیوان

نظریه رئیس شعبه- اولاً آنچه که در رأی سابق این شعبه دیوان‌عالی کشور مطرح بوده ایراد به استناد دادگاه به بند 1 عقدنامه و عدم انطباق آن با توجه به شرایط و اوضاع پیش‌آمده در مانحن‌فیه در رابطه با نحوه مطالبه نفقه و نوع آن و حکم صادره و امتناع زوج از اجرای حکم است که در این قسمت آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مخدوش اعلام گردیده و هیچ ربطی هم به نقص در تحقیقاتی که در دادنامه فرجام‌خواسته اخیر ذکرشده است ندارد و کاملاً واضح است که نقص در تحقیقات عنوان‌شده در دادنامه سابق‌الصدور آن دادنامه تجدیدنظر به لحاظ سکوت آن دادگاه در مورد مستند دوّم رأی دادگاه بدوی یعنی احراز اعتیاد زوج و موضوع‌بند 7 عقدنامه وعدم اظهارنظر و رفع نقص موجود به لحاظ عدم ارجاع امر به کارشناسی و یا هر ترتیبی که لازم تشخیص گردد بوده تا اینکه تامن کشف گردد حقیقت امر در زمینه مدرک دعوی طلاق زوجه، اعتیاد زوج بوده است یا خیر؟

 

محکومیت به پرداخت نفقه

 کاملاً آشکار است که هیچ تناسبی میان کشف حقیقت در امر اعتیاد زوج و موضوع بطلان استناد دادگاه به بند 1 عقدنامه وجود ندارد لذا اینکه بحث اوّل از دادنامه صادره از این شعبه و اینکه مخدوش بودن استناد به بند 1عقدنامه را ارتباط دادن به مسئله نقص در رسیدگی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر در دادنامه اخیرالصدور پدیده‌ای غیر مترتب و مقصود از آن معلوم نمی‌باشد و مقتضی است از ناحیه دادگاه در این قسمت از دادنامه بدوی با انجام رسیدگی و اظهارنظر لازم و صریح رفع ابهام به عمل آید ثانیاً در متن رأی این دادگاه آمده است (موضوع‌بند یک عقد (طبق نظر دادگاه تجدیدنظر) تحقق‌یافته که همان محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه می‌باشد ، درخواست اعمال اذن وکالت کرده است) و حال اینکه در این عبارت واژه نفقه به نحو مطلق ذکرشده است و حال آنکه موضوع بحث دربند 1 عقدنامه مطلق نفقه اعم از روزانه و معوقه روزانه نمی‌باشد به این معنی که هریک از این دو عنوان به‌تنهایی هم مشمول بند یک عقدنامه بوده باشد امری باطل و نامعقول است زیرا اولاً نفقه روزانه و معوقه شدن آن در صورت عدم پرداخت نفقه روزانه دو موضوع جداگانه و متضاد با یکدیگر نمی‌باشند بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و معوقه‌ای به وجود نمی‌آید مگر اینکه روزانه‌ای قبل از آن پرداخت‌نشده باشد.

بیشتر بدانید :
طلاق مهریه عندالاستطاعه - وکیل خانواده - وکیل دادگستری در مشهد

 

محکومیت به پرداخت نفقه

ثانیاً آن شش ماهی که برای عدم پرداخت نفقه دربند 1 عقدنامه آمده است اگر شامل هر دو عنوان مزبور به‌طور توأم بوده باشد معنایش آن است که با حکم محکمه و ملزم شدن زوج به پرداخت نفقه هر روز تا شش ماه و در صورت عدم پرداخت آن، معوقه آن روزها تا شش ماه مناط در انطباق بند 1 مزبور بر اساس تحقق استنکاف زوج است بنابراین همین‌که شش ماه از این دو نوع استنکاف سپری شود مجازات زوج به لحاظ تخلف از این وظیفه (با این شرط ضمن‌العقد) تجویز طلاق وکالت‌نامه‌ای از برای زوجه صورت می‌گیرد و نتیجتاً اینکه نوع تخلف، در حقیقت، از تاریخ صدور حکم به پرداخت روزانه‌ها است النهایه با حلول ماه ششم تا آخر آن به زوجه حق داده می‌شود که به محکمه مراجعه و درخواست طلاق نماید و به‌این‌ترتیب عنوان دیگری که عبارت از خصوص نفقات معوقه تمامی شش ماه گذشته است چنانچه بخواهد مفاد شرطی در ضمن عقد بوده باشد عنوان مستقلی بایستی برای آن تدارک دیده شود تا جمع معوقات هم شش ماه بشود حتی اگر هم حکمی به پرداخت روزانه هر روز از شش ماه برای نفقه زوجه وجود نداشته باشد و بلکه به‌صورت بندی از بندهای عقدنامه درآید که به معنای عدم پرداخت نفقه حتی پس از معوقه شدن آن است.

 

لذا با توجه به اینکه چنین نفقه‌ای صرفاً از نوع معوقه خواهد بود و هـیچ ربـطی به روزانه ندارد وهم اینکه قیدی و شرطی دیگر در ادای این دین و تأثیر آن در استحقاق طلاق برای زوجه وجود ندارد، در این صورت واضح است که زوجین در زمینه اعمال وکالت در طلاق، به ترتیبی که بیان شد، از برای معوقه به هر مقدار که باشد قرار و شرطی با یکدیگر نگذاشته‌اند و ربط دادن دادگاه این شش ماه را به شش ماهی که از برای بند1 عقدنامه‌ها وجود داشته است کاملاً بی‌پایه و اساس است و ازاین‌رو ادّعای اطلاق بند یک عقدنامه نیز در حقیقت صرفاً تصوری بدون تصدیق است و تصور معوقه روزانه‌ای که نفقه آن پرداخت‌نشده از مقوله حجر در جنب انسان است و پذیرش شمول بند مزبور نسبت به نفقه هر روز زن به معنای اقرار به بی‌اثر بودن تعویق است که حقیقتی جز همان تخلف از انجام‌وظیفه روزانه زوج ندارد و همین تخلف است که زوجه را از حق نفقه روزانه خویش محروم می‌گرداند.  ( بهترین وکیل نفقه در مشهد )

بیشتر بدانید :
تکلیف مهریه عندالاستطاعه در طلاق - وکیل خانواده در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 ادامه

یعنی آن حقی که وفا به آن ضامن سلامتی و استقامت و مقاومت زوجه در برابر اموری که از تبعات و لوازم زوجیت است خواهد بود که همان تناسل و توالد و تحمل دوران بارداری و مسائل مربوط به آن است که امری ثابت و بالفعل و هر روزی است و هیچ ربطی به لزوم پرداخت نفقه معوقه هم ندارد و زوج چه اینکه نفقه معوقه را استنکاف از پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد حساب روزانه واجبه ‌حسابی نقد است و نه در ذمّه زوج و روایات وارده در این باب مبنی بر اینکه (لیقیم ظهرها) و مضامینی از همین قبیل دربیان حکمت تشریع نفقه واجبه برای زوجه کاملاً بی‌ارتباط با معوقه نفقات گذشته است و در احکام شرعیه نیز همین قسم از نفقه واجبه است که امتناع از پرداخت آن موجب اذن به‌صدور حکم حاکم به طلاق حسب درخواست زوجه است النهایه اینکه در شروط عقدنامه از برای تخلف از این وظیفه شرعی روزانه‌ای و موجب شدن آن از برای استحقاق مطالبه طلاق از ناحیه زوجه قیدی اضافی از حیث مقدار زمان آن تعیین‌شده که به‌صورت شرط درآمده است لذا حتی آن شش ماه معوقه هم چنانچه حکمی بر الزام به پرداخت نفقه روزهای آن صادر می‌گردید خصوص همین یک حالت نیز کافی از برای انطباق آن بند می‌بود و دیگر یک‌بار دیگر تأخیر شش ماه معوقه مورد استنکاف کالعدم به شمار می‌آمد بنا به‌مراتب معتقدم دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول گردد.

بیشتر بدانید :
وکیل جهیزیه در مشهد

شعبه 22 دیوان‌عالی کشور

رأی اکثریت= با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه زوج به پرداخت نفقه محکوم شد و حکم اجرا گردیده و زوج جلب شد ولی اقدام به پرداخت نفقه ننموده است و خود در لوایح و اظهارات وکیل دادگستری اعتراف به این امر دارد با تحقق بند 1 شرط ضمن عقد صرف‌نظر از تحقق شروط دیگر رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

تشریفات طلاق رجعی – وکیل خانواده در مشهد

تشریفات طلاق رجعی در طلاق رجعی تشریفات خاصی، طبق تبصره ی 4  ماده واحده، مقرر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس