وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد ، ابتدا توافقات زوجین توسط وکیل طلاق توافقی مشهد تنظیم می شود و سپس تمام مراحل، توسط وکیل طلاق توافقی  انجام می شود.درصورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد،برای اعمال وکالت در طلاق بایستی یک وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد را بعنوان وکیل مع الواسطه طلاق از طرف زوج نماید تا انجام شود.

 

اگر خود زوجه نیز تمایل نداشته باشد که در مراحل طلاق توافقی مشهد حضور پیدا کند باید وکیل دیگری نیز انتخاب نماید.انجام پرونده طلاق توافقی در مشهد (همانند دیگر شهرها ) نسبت به طلاق های دیگر سریع می باشد . زوجینی که در شهر مشهد تصمیم به طلاق می گیرند .اگر قصد محول نمودن پرونده طلاق توافقی خود را به وکیل طلاق توافقی در مشهد  را ندارید از مشاوره حضوری با وکیل خوب در مشهد  بهره مند شوند و بهتر است که طلاق توافقی خود را به وکیل واگذار نمایند چرا که عدم آشنایی کامل به نحوه و مراحل طلاق توافقی در مشهد باعث می شودطلاق زودتر انجام نشود . لذا داشتن وکیل طلاق توافقی در مشهد ، قطعا مزیت هایی دارد .

 

مراحل طلاق توافقی در مشهد

1.توافق قطعی زوجین بر سر تمام مسائل

2. مراجعه به سایت ثبت نام طلاق توافقی مشهد به آدرس http://www.zaman.behzisti.net/

3.مراجعه به مرکز مشاوره طلاق خیام مشهد  در زمان تعیین شده ( واقع در خیام شمالی 38)

4 ارسال دادخواست طلاق توافقی از دفاتر فتر خدمات الکترونیک قضایی مشهد

5. تعیین وقت رسیدگی پرونده طلاق توافقی و ابلاغ به وکیل طلاق توافقی

6.اعلام توافقات در دادگاه و صدور رای طلاق توافقی در همان روز

7.حضور در دفاتر طلاق مشهد جهت اجرای صیغه طلاق توافقی

در صورت داشتن وکیل طلاق توافقی در مشهد، تمام مراحل طلاق توافقی توسط وکیل مجرب انجام می شود که به علت آشنایی و تسلط کامل بر مراحل طلاق توافقی در مشهد، می تواند  کار شما را سریع انجام دهد.

 

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد،مصلحت زوج و زوجه را رعایت می نماید و تمام مسائل راجع به زوجیت راکه ممکن استاز طلاق توافقی باعث اختلاف بشود را حل نماید،تا زوجین بعد از طلاق مجبور نباشند تا  به دنبال یک وکیل خوب برای طلاق توافقی باشند.

لذا بهتر است همه مسائل از قبیل نفقه و حضانت بچه و … تعیین تکلیف شود تا به خوبی و خوشی ازهم جدا شوندکه چنین وکیلی می تواند شایسته عنوان وکیل خوب در مشهد نیز باشد.لازم به ذکر است وکیلی در مشهد شایسته عنوان بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد می باشد که بر حسب شرافت شغلی، در گام اول سعی بر سازش زوجین نمایدو به دنبال کسب منفعت مادی نباشد.مگر اینکه طرفین اصرار به طلاق توافقی داشته باشند.

مهریه در طلاق توافقی

در خصوص مهریه هر توافقی محترم و معتبر است و زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را در قبال طلاق توافقی به زوج بذل نمیاد و حتی می توانند توافق کنند که به نحو اقساط پرداخت کند. از نظر وکیل مهریه در مشهد در طلاق خلع بایستی مالی از طرف زوجه بذل شود که این مال می تواند مهریه ( بخشی یا تمام ) آن باشد.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

طبق قانون حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر و بعد از 7 سالگی با پدر استاما در طلاق توافقی زن و مرد یا وکیل آنها میتوانند به نحو دیگری توافق بکنند. مثلا شرط کنند که حضانت دختر 8 ساله با مادر باشد.از نظر وکیل حضانت ، حضانت مربوط به سرپرستی و نگهداری فرزند بوده و جدای از ولایت استیعنی کلیه اقدامات حقوقی اولاد باید با موافقت پدر باشد البته پدر میتواند ان اختیارات را با دادن وکالت جامع حضانت به زن تفویض نمیاد.

بیشتر بدانید :
توافق در زمینه حضانت در طلاق توافقی - وکیل طلاق توافقی در مشهد

نفقه فرزند در طلاق توافقی

پرداخت نفقه فرزندان مشترک بر عهده پدر است ولی می توان توافق نمود  که پرداخت نفقه بر عهده زن باشد که زن بایستی به تعهد خود عمل کند بنابراین در زمان طلاق توافقی پدر میتواند شرط کند که در قبال طلاق توافقی و دادن حضانت فرزند به مادر دیگر وظیفه ای در خصوص پرداخت نفقه به فرزند نداشته باشد و هزینه نگهداری از فرزند بر عهده مادر باشدکه چنین توافقی محترم و معتبر است. وکیل نفقه در مشهد : لازم به ذکر است این تعهد زن مانع مطالبه نفقه بر علیه همسر در آینده نیست مخصوصا زمانیکه زوجه توانایی مالی خوبی نداشته باشد.

ملاقات فرزند در طلاق توافقی

در زمانیکه حضانت فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات با فرزند را خواهد داشتو بالعکس در زمانیکه حضانت فرزند با پدر است مادر حق ملاقات خواهد داشت لذا اگر خود زوجین زمان و مکان خاصی جهت ملاقات تعیین نکردند یا اگر تعیین کردن ولی همکاری نکردندمی توان علیه فردی که فرزند تحت سرپرستی او است اقامه دعوی ملاقات فرزند را نمود و در صورت فوریت می تواند درخواست دستور ملاقات فوری نیز نمود. مشاوره با یک وکیل خوب دادگستری قبل از طرح دعوی ضرورت دارد.

 

وکیل طلاق توافقی مشهد

مدارک : شناسنامه زوجین

اصل سند ازدواج یا رونوشت

اصل وکالت در طلاق یا رونوشت (در صورت داشتن وکالت در طلاق)

امضاء وکالتنامه وکیل دادگستری ( در صورت داشتن وکیل طلاق توافقی در مشهد)

 

مزایای طلاق توافقی

1.عدم تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگاه خانواده مشهد

2..درگيري كمتر و كاهش تنش بينابين خانواده‌هاي زوجين

3.جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري

4. صدور گواهي‌ عدم امکان سازش در دادگاه

5.كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط

6.احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده

7.كاهش استرس فرزندان 

هزینه طلاق توافقی

هزینه انجام طلاق توافقی در مشهد شامل هزینه وکیل (در صورت تمایل به انجام وکالت توسط وکیل طلاق توافقی در مشهد )، هزینه مشاوره، هزینه دادخواست و هزینه ثبت طلاق در محضر می باشد که در حال حاضر این هزینه ها در مشهد حدود 800 هزارتومان می باشد (200 هزار هزینه مشاوره جلسات طلاق، 150 هزار هزینه ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و 450 هزار نیز هزینه ثبت طلاق در دفترخانه طلاق )می باشد.

حق الوکاله وکیل طلاق توافقی

حق الوکاله برای وکالت طلاق توافقی در مشهد، طبق توافق بین وکیل و موکل است و با توجه به توافق بین زوجین ، شرایط آنها و اینکه  آیا صرفا متقاضی اخذ رای طلاق توافقی باشند یا اجرای ثبت طلاق توافقی در محضرهای طلاق در مشهد باشند ، فرق می کند و ارتباطی به هزینه های دادرسی ندارد. ضمن اینکه مدت زمان انجام طلاق نیز در مبلغ حق الوکاله تاثیر دارد.طوری که برای طلاق توافقی فوری بایستی مبلغ بیشتری پرداخت نمود.

 مدت اعتبار رای طلاق توافقی

طبق ماده 34 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه طلاق 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ  رای قطعی است . چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .

توضیحات وکیل طلاق توافقی در مشهد  1. منظور از گواهی عدم امکان سازش همان طلاق توافقی است 2. مهلت 3 ماهه در این ماده برای مراجعه به دفترخانه طلاق و تسلیم رای طلاق است  نه برای ثبت طلاق .یعنی اگر در مهلت 3 ماه رای طلاق توافقی را به دفترخانه طلاق مشهد تسلیم شود حتی اگر بعد از 3 ماه جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق مراجعه شود رای طلاق توافقی اعتبار و قابل ثبت است.

بیشتر بدانید :
مشکلات طلاق توافقی

تغییر در توافقات طلاق توافقی

زن و شوهر هر نوع توافقی را می توانند انجام بدهند و دادگاه نیز بر اساس توافقات مبادرت به صدور رای گواهی عدم امکان سازش می نماید.سوالی که از وکیل طلاق توافقی بارها پرسیده شده است این است که آیا امکان تغییر در توافقات وجود دارد. یا خیر؟ بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد به این سوال پاسخ می دهد:

امکان تغییر در توافقات که توسط وکیل طلاق توافقی یا خود زوجین تنظیم شده است تا جلسه رسیدگی دادگاه وجود دارد، حتی بعد از صدور رای هم به نحوی وجود دارد که در این خصوص می توانید از مشاوره حضوری با وکلای طلاق توافقی ، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

منصرف شدن از طلاق توافقی

منصرف شدن قبل از صدور رای : تا قبل از صدور رای طلاق توافقی، هر کدام از زوجین یا وکیل طلاق توافقی آنها می تواند از طلاق توافقی منصرف شوند و هیچ الزام قانونی نیز وجود ندارد، حتی بعد از ارسال دادخواست طلاق توافقی به شعب دادگاه خانواده نیز امکان انصراف و استرداد دعوی طلاق توافقی برای طرفین یا وکلای طلاق توافقی مشهد، وجود دارد.بدیهی است که در صورت انصراف یکی از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش ، کلیه توافقات و مراحل انجام شده کان لم یکن تلقی می گردد

منصرف شدن بعد از صدور رای : در بعضی موارد بعد از صدور رای طلاق توافقی ممکن است زوج یا زوجه انصراف دهند بدین صورت که جهت ثبت طلاق توافقی در محضر حاضر نشوند. انصراف در این مرحله با توجه به ماده 53 قانون حمایت خانواده، بسته به اینکه از طرف زوج باشد یا آقا، ضمانت اجرای متفاوتی دارد. از ظاهر ماده چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر طلاق اجرای صیغه طلاق را منتفی نمی سازد و اجرای صیغه طلاق و استفاده از گواهی عدم امکان سازش برای زوج ، بدون حضور زوجه (پس از انجام تشریفات قانونی) امکانپذیر می باشد . ولی بدون حضور زوج اجرای صیغه طلاق منتفی می گردد و گواهی عدم امکان سازش قابلیت اجرا ندارد .

طلاق توافقی مشهد 

طلاق توافقی مشهد
طلاق توافقی مشهد

 

1.آیا با داشتن وکالت در طلاق از همسرم  باز هم نیاز به وکیل دادگستری دارم؟

 بله شما با داشتن وکالت در طلاق در  واقع حق گرفتن وکیل از طرف همسرتان دارید

و از آنجا که وکالت در محاکم مطابق قانون مستلزم داشتن پروانه وکالت است.

شما الزاما بایستی برای طلاق خود به وکیل دادگستری در مشهد وکالت اعطاء نمایید.

و از طرف خودتان نیز در صورتی که تمایل نداشته باشین بایستی وکیل دیگری برای طلاق توافقی نیز انتخاب نمایید.

2. با داشتن وکیل طلاق توافقی در مشهد ، بازهم نیازی به حضور موکل در جلسات مشاوره هست یا خیر؟

 جلسات مشاوره در شهر مشهد قائم به شخص است

و در صورت داشتن بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد،

بایستی جلسات مشاوره را خود موکل شرکت کند

البته در صورتی که زوج یا زوج در خارج از کشور باشند وکیل می تواند  در جلسات مشاوره شرکت نماید.

3. آیا اجرای صیغه طلاق توافقی با حضور وکیل طلاق توافقی در مشهد امکان پذیر است طوری که نیاز به حضور زن و شوهر نباشد؟

 بله در صورتی که شما برای انجام وکالت طلاق توافقی وکیل ( آقا یا خانم) داشته باشید

و وکیل اختیارات مربوط به مرحله اجرای صیغه طلاق را نیز داشته باشد

نیازی به حضور موکل نیستالبته نام وکیل بایستی در دادنامه گواهی

عدم امکان سازش باشدو گرنه دفاتر طلاق نمی پذیرند و اصرار بر وکالت رسمی دارند.

 

6. آیا در طلاق توافقی مشهد مراجعه به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟ 

بله طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند

بیشتر بدانید :
دادخواست طلاق توافقی - وکیل طلاق توافقی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری

بایستی دادگاه طرفین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد .

7. تفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق چیست؟

 بنابرِ ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391،

در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد،

دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد،

حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق با احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند. ( وکیل طلاق توافقی در مشهد )

8. طلاق ایرانیان خارج از کشور  که در دادگاه های خارج از کشورصادر شده، اعتبار دارد؟

 اگر راى طلاق راجع به اتباع ايرانى در ديگر كشورها صادر شده ﺑﺎﺷﺪ

بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعى رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.

9. آیا با بخشش کامل مهریه می توانم حق طلاق را بگیرم ؟

 حق طلاق با مرد است و هیچ موقع به زن منتقل نمی شود،

آنچه که مرد به زن اعطاء می کند وکالت در طلاق است که در عرف به اشتباه می گویند

حق طلاق .با بخشش مهریه هیچ قانونی وجود ندارد که مرد را ملزم به دادن حق طلاق ( وکالت در طلاق) به  زن نماید .

 10 .چانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند

و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود

وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود

ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند

مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟ 

مطابق نظریه مشورتی شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه،

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها،

در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید،

طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و

یا غیرمالی (مثل حضانت) راوفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید.

تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی،

صرفاً از این جهت است که در این ماده،

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است

و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،

می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری

مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

 

11. زوج دادخواست گواهی عدم امکان سازش ( طلاق به در خواست زوج) به دادگاه خانواده تقدیم نموده،

آیا در جلسه رسیدگی دادگاه امکان تغییر خواسته طلاق از طرف زوجه به طلاق توافقی هست ؟

بنابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۸۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند،

با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱،

دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می­نماید.

لازم به ذکر استدر صورت طلاق به خواسته زوجه نیز چنین امکانی وجود دارد

و بنده در دادگاه خانواده مشهد بعنوان وکیل طلاق توافقی بارها خواسته موکلین را در جلسه رسیدگی به طلاق توافقی تغییر داده و رای طلاق توافقی صادر گردید.

 

مطالب مرتبط :

دادخواست طلاق توافقی

عدم حضور زوج در دفترخانه

مشکلات طلاق توافقی

توافق بر حضانت در طلاق توافقی

منبع

درباره ی وکیل مدافع

مطلب پیشنهادی

دادخواست طلاق توافقی – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست طلاق توافقی وکیل طلاق توافقی در مشهد مشاوره و وکالت تخصصی تنظیم دادخواست در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس